Galéria Jula Bindera vznikla v roku 2019 a je momentálne najmladšou galériou umenia v Banskej Štiavnici. S potešením sa tak pridávame k početným kultúrnym inštitúciám, ktoré už roky pôsobia a zveľadujú toto magické banské mesto.

Program galérie predstaví prevažne súčasnú výtvarnú tvorbu umelcov zo stredoeurópskeho priestoru.
Zároveň si prajeme byť galerijnou platformou, ktorá obohacuje výstavnú činnosť inštitúcie o podnetné neformálne vzdelávanie. Našim cieľom je vytvoriť experimentálny priestor galerijnej pedagogiky, kde najmä mladí návštevníci obohatia svoj vizuálny zážitok o možnosť vyskúšať si nové metódy zážitkového vzdelávania.
Prajeme si, aby Galéria Jula Bindera bola miestom, ktoré pomáha návštevníkom nachádzať hlbší vzťah k svetu umenia a zároveň sa rozvíjať v širšom spektre zručností.

The Julo Binder Gallery was established in 2019 and is currently the youngest art gallery in Banska Stiavnica. It is therefore a pleasure to join the numerous cultural institutions that have been operating and enhancing this magical mining town.

The gallery program will mainly present contemporary art by artists from Central Europe. At the same time, we wish to be a gallery platform that enriches the exhibition activities of the institution by encouraging informal education. Our goal is to create an experimental space of gallery pedagogy, where especially young visitors will enrich their visual experience with the opportunity to try new methods of experiential education.
We truly wish the Jula Binder Gallery to be a place that helps visitors to find a firm relationship with the art world as well as develop in a wider range of skills.