Dávid Hocko – Dynamická rovnováha

Pojem dynamickej rovnováhy nachádza svoje uplatnenie najmä v prírodných vedách. V chémií zosobňuje obojsmerné reakcie, ktoré sa odohrávajú simultánne a vzájomne sa uvádzajú do rovnovážneho stavu. Tento jav je aplikovateľný aj na formovanie spoločnosti ako takej. Ak v niektorej spoločenskej oblasti začne prevažovať jeden extrémny názor, časom zvykne byť prevládnutý svojim protikladom. Sme svedkami vzniku a zániku civilizácií, foriem vlád a spoločenských zriadení, ktoré sa v histórii ľudstva cyklicky opakujú.

Výstavný projekt Dávida Hocka má za ambíciu predstaviť stále prítomný fenomén dynamickej rovnováhy v kontexte jeho autorského maliarskeho programu, ktorého ťažisko nachádzame v geometrickej abstrakcii.  Geometrizmus charakteristický tvaroslovým zredukovaným na geometrické prvky preniká do umenia v priebehu 20. storočia ako výsledok rozvoja vedy, technológií a ich následného širšieho využitia medzi bežnou populáciou.  Dávid Hocko si je vedomý bohatého odkazu vývinovej línie geometrického umenia, aktívne ho prežíva a prehodnocuje. Pri stavbe vnútornej štruktúry obrazu využíva inovatívne digitálne procesy, výsledný tvorivý počin je však zhmotnený v médiu, ktoré odkazuje na historické spôsoby maľby.

Okrem technických výdobytkov (letecké snímky), ktoré poskytujú fascinujúci pohľad o dianí človeka na tejto zemi a o jeho schopnostiach v kontexte  klimatických zmien, inšpiráciu nachádza tiež v kinetických a optických tendenciách, ktoré sú známe svojou rytmikou a vibrujúcimi svetelnými líniami. Prítomnosť svetla má tak v autorovej tvorbe dôležité miesto. Predstavuje stavebný prvok, ktorý slúži na zachytenie správnej vizuálnej gradácie. Dávid Hocko pracuje s pojmami ako vizuálne energetické pole, siločiary. Geometrické obrazce aktivizujú divákovu pozornosť, naše vlastné interpretačné schopnosti. Učia nás vedomej  prítomnosti..

Vo filozofii definujeme rovnováhu v termíne dualizmu a to ako skutočnosť, ktorá sa nám ukazuje v dvoch protikladných konceptoch. V autorovej tvorbe má rovnováha zosobňovať vyváženie medzi formou a koncentrovaným napätím. Pohybové sekvencie  sú na obraze usporiadané tak, že pulzujú v zvláštnom súlade. Obrazové elementy sa navzájom na plátne ovplyvňujú, čo je pre autorovu tvorbu príznačné. Výstavný projekt Dynamická rovnováha hľadá skrytú harmóniu za tým čo je možné vidieť našim zrakom a čo už viac nie..

Lenka Binderová, kurátorka

Dávid Hocko /*1994/ absolvoval VŠVU v Bratislave, v ateliéri prof. Ivana Csudaia, predtým študoval grafický dizajn na Wiener Kunstschule vo Viedni, grafiku/multimédia na Art & Design Institut v Prahe (doc. Smutný, prof. Lindovský, prof. J. Zeithamml), na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (MKE).  Venuje sa maľbe, grafike, dizajnu. Pri svojej tvorbe ako súčasť kreatívnej prípravy využíva digitálne postupy, ktoré neskôr prepája s tradičnými maliarskymi technikami. Aktívne vystavuje doma a v zahraničí. Výstavy: DiploMAL – Kaštieľ Moravany nad Váhom 2021,  Fragmenty geometrie – VŠVU Bratislava 2020, Konkrétne Leto – Galéria Umelka, Bratislava 2019, Medzinárodné výtvarné sympózium, Zámek Hrádek, Šumava 2018,  Synestézia – Búdka Green Foundation, Bratislava 2018, Bod zlomu – Slovenský inštitút, Praha 2017, Bod zlomu – TÜV SÜD Galéria, Bratislava 2017.