Nikolaj Vlasov – Svätostánky Slovenska

Spomínam si na nevšedný zážitok spred viac ako dvoch desaťročí, keď som sa stretol s prof. Ing. Júliusom Binderom. Bolo to na tú dobu pri vzácnej príležitosti. Pán Binder inicioval a zorganizoval krásnu a hodnotnú zbierku slovenského výtvarného umenia a udalosť sprevádzalo aj osobné rozhodnutie J. Bindera urobiť zbierku diel, ktoré by odrážali náboženské cítenie nášho ľudu.

Požiadal výtvarného umelca Nikolaja Vlasova, aby realizoval kolekciu obrazov (technika akvarelu) s námetom kostolov na Slovensku. Tak vznikol rozsiahly pôsobivý súbor prác, ktorý je inštalovaný v architektonickom objekte v historickom prostredí Banskej Štiavnice. Je zároveň jadrom publikácie pod názvom Svätostánky Slovenska. 

V našej krajine sa nachádza vyše štyritisíc kostolov rôznych vierovyznaní. Podstatou tohto výberu sú objekty, ktoré slúžia rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi. Veď práve tu je konfesionálne ťažisko na Slovensku. A nielen konfesionálne kritériá ovplyvnili hľadisko selekcie týchto výnimočných významných architektonických pamiatok. Dôležitú úlohu zohralo aj zdôraznenie umeleckých a stavebných hodnôt našich svätostánkov. Prirodzene, autor koncepcie celej expozície musel pristúpiť k výberu z mimoriadne rozsiahleho súboru diel. Jednotlivé vybrané chrámy Pána zohľadňujú umelecko – historické nároky, ale rovnako aj citové založenie autora tohto pôvabného projektu. Nikolaj Vlasov potom prostredníctvom svojich prác (125 diel) reagoval  na tieto programové požiadavky. Technikou akvarelu (niekedy v kombinácii s olejom) stvárnil kostoly z rôznych slohových období. O týchto prácach môžeme potom hovoriť ako o syntéze opticky bezprostredného dokumentu  a maliarskej interpretácie. A prejavuje sa tu nielen topografia stavieb, ale aj svedectvo cítenia nášho ľudu. V cítení sa prejavuje pokora a nábožnosť, ale aj neľahká práca a život.

Prof. Ľudovít Petránsky