Šimon Kučera – SPACE ODYSSEY

Digitálne technológie menia povahu tradičných umeleckých diel. Umelci experimentujú s programovateľnými médiami, kriticky zhodnocujú už zavedené systémy poznania a vytvárajú nové estetické modely. Šimon Kučera patrí medzi nastupujúcu generáciu geometrických maliarov, ktorá má na území Slovenska minoritné zastúpenie. Výstavný projekt približuje širšej verejnosti aktuálne dianie a poukazuje na nové problematiky a spôsoby prezentácie abstraktnej geometrie. Vo svojom autorskom programe sa aktívne venuje analýze základných výrazových prostriedkov ako je svetlo, farba, forma a optická ilúzia.

Predstavenými dielami sa autor vymedzuje voči klasickému zobrazovaniu a predstavuje nový nekonvenčný́ spôsob, kedy obraz ukotvuje na špeciálnych atypických rámoch. Hľadaním  novej cesty, spôsobu prezentácie maľby posúva jej fyzické obmedzenia a stiera hranice medzi maľbou a dizajnom. Výsledkom je séria expresívnej kvality a nepotlačiteľnej energie. Diela svojou dynamickosťou a konceptualizovaním abstraktného jazyka naznačujú  pohyb a pripomínajú akési prírodné javy, ktoré sem vstúpili z digitálneho prostredia, oslobodené od tradičného spôsobu budovania kompozície. Vlnitou skladbou autor odkazuje na komplexnosť  priestoru „za obrazovkou“. Je to priestor (space) plný kriviek, horizontov a plôch, ktoré sú pre väčšinu z nás neviditeľné a nedosiahnuteľné.

Hoci predstavené diela sú vytvárané prostredníctvom počítačového softvéru, nejde o tradičné počítačom generované umenie, ktoré poznáme zo 60. rokov, ale o symbiózu ľudského umu a estetiky stroja, ktoré sa spájajú v tradičných maliarskych postupoch. Séria diel sa nesnaží o zastieranie prítomnosti počítačového média a strojov, ale naopak, poukazuje na praktické a efektívne využívanie moderných technológii v súčasnom maliarstve, ktoré v kombinácii s autorskou výpoveďou dodávajú súčasným geometrickým maľbám nový typ aury.

Kurátorka: Lenka Binderová

Šimon Kučera /*1996/ absolvoval VŠVU v Bratislave,  4. ateliér prof. Ivan Csudai (2015–2021). Počas svojho štúdia na Vysokej škole výtvarných umení prešiel rôznym vizuálnym zobrazením svojich tém, no nakoniec svoju tému ustálil a zdôraznil v jazyku geometrickej abstrakcie. Svoje témy hľadá v digitálnom prostredí, ktoré je podľa neho neoddeliteľnou súčasťou našej existencie. Sústreďuje sa prevažne na kompozíciu, farbu, tvar a optickú ilúziu, ktoré tvoria základ jeho tvorby. Tieto výrazové prostriedky neustále transformuje do nových možností zobrazenia. Autor  sa aktívne zúčastňuje skupinových ako aj samostatných výstav.  Momentálne žije a tvorí v Bratislave.